Łódź

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu

11 lipca obcho­dzi­li­śmy Dzień Pamięci Ofiar Ludo­bój­stwa, tego dnia na tere­nie Łodzi odbyły się obchody upa­mięt­nie­nie ofiar krwa­wych wyda­rzeń na Woły­niu, które zostały zor­ga­ni­zo­wane przez Łódz­kie śro­do­wi­ska naro­dowe.

Dzień wcze­śniej, w ponie­dzia­łek, odbyła się orga­ni­zo­wana przez łódzką Mło­dzieży Wszech­pol­ską, przy wspar­ciu łódzkich dzia­ła­czy Ruchu Naro­do­wego akcja infor­ma­cyjna, któ­rej celem było przypomnienie miesz­kań­com Łodzi o 11 lipca 1943. czyli o „Krwa­wej Nie­dzieli” na Woły­niu. Roz­dano kilka tysięcy ulo­tek, a sama akcja spo­tkała się pozy­tyw­nym odbio­rem wśród miesz­kań­ców.

Następ­nego dnia, w wto­rek, 11 lipca odbyły się dwa wyda­rze­nia. Naj­pierw o godzi­nie 18, w kościele Matki Boskiej Zwy­cię­skiej na ulicy Łąko­wej miała miejsce msza święta w inten­cji ofiar rzezi wołyń­skiej. Wieczorem natomiast, o godzinie 22 rozpoczął nocny marsz pamięci w któ­rym wzięli udział dzia­ła­cze Mło­dzieży Wszech­pol­skiej i Obozu Naro­dowo-Rady­kal­nego, który od kon­su­latu Ukra­iny przy ulicy Pio­trow­skiej 77, prze­szedł w mil­cze­niu do oddziału Insty­tutu Pamięci Naro­do­wej do ści­ga­nia zbrodni prze­ciw naro­dowi pol­skiemu, gdzie złożono zni­cze, pomo­dlono się w inten­cji ofiar tam­tych wyda­rzeń, a także odśpie­wano hymn naro­dowy.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio