Publicystyka

Państwo zrefunduje koszty perinatalnej opieki paliatywnej

To ważna informacja dla rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, związanej z urodzeniem dziecka, szczególnie rodziców dzieci chorych i samotnych matek. Łódzka Fundacja Życie jako pierwsza sformułowała postulaty, które rząd postanowił wprowadzić w życie.

Jedno z rozporządzeń do nowej ustawy „Za życiem”, która ma rekompensować niewprowadzenie zakazu aborcji postulowanego przez organizacje pro-life, przewiduje, że perinatalna opieka paliatywna trafi do koszyka świadczeń gwarantowanych. Oznacza to, że kobieta oraz jej dziecko, u którego stwierdzono tzw. wadę letalną, będą mieli zapewnioną ciągłość opieki medycznej, a kobieta także psychologiczną w trakcie ciąży, porodu i połogu. Świadczenie będzie obejmowało okres do 28 dnia życia dziecka po urodzeniu. Wprowadzenie zmian ma ułatwić dostęp do świadczeń zdrowotnych, w tym również świadczonych przez hospicja perinatalne. Nie każda rodzina ma wiedzę, z jakiej pomocy państwa może korzystać – dlatego za wskazanie możliwego wsparcia i jego koordynację będzie odpowiadał asystent rodziny.

W marcu ubiegłego roku, krótko po makabrycznej śmierci 24-tygodniowego Wiktora w szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie, prezes łódzkiej Fundacji Życie został zaproszony jako ekspert do udziału w konferencji prasowej klubu Kukiz’15 poświęconej ochronie życia ludzkiego w Polsce i wsparciu rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Podczas konferencji Michał Owczarski przedstawił 4 filary serwisu pro-life, które mogą zapewnić realne wsparcie ww. osobom: serwis okołourodzeniowy dla rodziców, hospicja perinatalne, ośrodki preadopcyjne i domy samotnej matki.

Z doświadczenia hospicjów perinatalnych jasno wynika, że kobiety otoczone odpowiednią opieką medyczną i psychologiczną, rzetelnie informowane o stanie ich nienarodzonego dziecka niezwykle rzadko decydują się na aborcję.

Fundacja Życie afirmuje życie ludzkie na każdym etapie jego trwania, wspiera małżeństwo i rodzinę, promuje wartości będące fundamentem życia rodzinnego. Aktywnie działa w obronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Inicjuje i wspiera działania na rzecz promocji rodziny i zapewnienia jej należnego miejsca w życiu społecznym i politycznym, a także na rzecz budowania pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. Działa w kierunku rozwoju postaw aktywnego współdziałania lokalnych środowisk.

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company