Województwo

Pre­zy­dent Zduń­skiej Woli z zarzu­tami pro­ku­ra­tor­skimi

Pre­zy­dent Zduń­skiej Woli, Piotr Nie­dź­wiecki, jest podej­rzany o prze­stęp­stwo urzęd­ni­cze. W ponie­dzia­łek usły­szał zarzuty pro­ku­ra­tor­skie.

Pro­ku­ra­tora Okrę­gowa w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim posta­wiła pre­zy­dentowi Nie­dź­wieckiemu zarzuty karne zarzuty z Art. 231 § 1 kodeksu kar­nego, czyli prze­kro­cze­nia upraw­nień i nie­do­peł­nie­nia obo­wiąz­ków. Sama sprawa jest pro­wa­dzona od stycz­nia zeszłego roku.

Chodzi o sprawę powo­ły­wa­nia pre­ze­sów spółek, a kon­kret­nie o pre­zesa Grze­go­rza Szmyta, który jed­no­cze­śnie peł­nił funk­cję pre­zesa MPK oraz MPWiK, a jednocześnie pro­wa­dził wła­sną firmę, co jest niezgodne z pra­wem. Sytu­acja ta trwała od 2011 r. przez pięć lat. Według pro­ku­ra­tury głów­nym podej­rza­nym w tej spra­wie jest pre­zy­dent.

Piotr Nie­dź­wiecki na zwo­ła­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej oświad­czył, że „zna­lazł się na celow­niku”, podob­nie jak inni pre­zy­denci pol­skich miast – choćby Hanna Zda­now­ska, z „powo­dów poli­tycz­nych”, a posta­wione zarzuty to „zemsta poli­tyczna”.

Pre­zy­dent zaape­lo­wał także do mediów o poda­wa­nie peł­nego imie­nia i nazwi­ska oraz wize­runku, ponieważ, jak przy­znaje, nie ma sobie nic do zarzu­ce­nia.

zró­dło: zduń­ska­wola.nasze­mia­sto.pl, dzien­ni­kłódzki. pl

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers