Łódź

Łódź: Mar­no­traw­stwa pie­nię­dzy ciąg dal­szy?

 W czasie gdy Łódź ma problem z załataniem dziury budżetowej, a pieniędzy brakuje dosłownie na wszystko…. na ostat­niej sesji Rady Miej­skiej, radni pod­jęli decy­zję o prze­ka­za­niu dodat­ko­wych 400 tyś zł na wyjazdy zagra­niczne urzęd­ni­ków miej­skich.

Ma to zwią­zek z wyjaz­dami zagra­nicz­nymi zwią­za­nymi o ubie­ga­nie się o orga­ni­za­cję tar­gów EXPO 2022. Decy­zja ma zapaść w listo­pa­dzie.
Poza tym warto nadmie­nić że pula która była prze­zna­czona na reali­za­cję zdań zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niami do EXPO jest na wyczer­pa­niu. Na początku roku Wydział ds. Zarzą­dza­nia Pro­jek­tami UMŁ miał na ten cel środki w kwo­cie 7,8 mln zł.
Źródło: expres­si­lu­stro­wany.pl

Ł.K

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers