Publicystyka

Niegospodarność zarządu łódzkiej oczyszczalni ścieków

Do łódzkiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie z CBA dotyczące nieprawidłowości przy wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego w łódzkiej oczyszczalni ścieków. Według stanowiska rzecznika CBA sprawa dotyczy nienaliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zobowiązania przez wykonawcę instalującego ZSI.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków jest spółką miasta Łodzi, a zdarzenie wyszło na jaw w trakcie kontroli CBA, która badała zgodność z prawem przetargu na instalację ZSI. Okazało się, że włodarze oczyszczalni nie zadbali o wyegzekwowanie kary umownej będącej rezultatem opóźnień we wdrażaniu systemu. Kara umowna jest zryczałtowanym, określanym kwotowo w umowie odszkodowaniem za niewykonanie lub nienależyte zobowiązania, w tym wypadku opóźnienie. Jej siła polega na tym, że jest to sankcja samowykonalna, czyli niezależna od wystąpienia szkody – wystarczy przekroczenie terminu. Egzekucji kary umownej zwykle dokonuje się przy ostatecznym rozliczeniu i polega ona na potrąceniu jej równowartości od wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Zarzut niegospodarności z art. 296 KK grozi trzem byłym członkom rady nadzorczej spółki oraz dyrektorowi ds. finansów. Osoby te najprawdopodobniej nie dopełniły ciążącego na nich obowiązku czuwania nad sprawami majątkowymi spółki, bowiem skoro umowa przewidywała określoną karę dla wykonawcy,  to sankcja ta powinna znaleźć zastosowanie. Straty szacowane są na 2,5 mln zł.

TS

Źródła:

Naszemiasto.pl

Wspólnota.org.pl

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers