Łódź

Oddali krew i podarowali dzieciom paczkę słodyczy

W ubie­głym tygo­dniu miała miej­sce kolejna edy­cja ogól­no­pol­skiej akcji „Oddaj krew i poda­ruj dzie­ciom paczkę sło­dy­czy”. Organizatorem jest Młodzież Wszechpolska, a włą­czyli się w nią także dzia­ła­cze Okręgu Łódz­kiego.

Wszechpolacy odda­wali krew w Regio­nal­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Łodzi, a otrzy­mane cze­ko­lady zbie­rali w celu prze­ka­za­nia ich dzie­ciom z domu dziecka, oprócz tego prze­ka­zano także kar­ton zaba­wek. Akcję wsparły także osoby nie­zrze­szone w orga­ni­za­cji, dzięki pomocy sklepu Amor Patriae miesz­czą­cego się przy ulicy Tuwima 34, gdzie zain­te­re­so­wane osoby mogły przy­no­sić sło­dy­cze i zabawki aby poda­ro­wać dzie­ciom odro­binę rado­ści. Po zebra­niu cze­ko­lad i zaba­wek dzia­ła­cze łódz­kich struk­tur Mło­dzieży Wszech­pol­skiej udali się do Domu Dziecka nr 7 im. S Żerom­skiego miesz­czą­cego się przy ulicy Przy­szkole 38 w Łodzi.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio